Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 08/07/21  Cô Cao Thị Hồng Tiếp  32
chủ đề quê hương đất nước ngày QTTN 1/6
 08/07/21  Cô Cao Thị Hồng Tiếp  39
chủ đề quê hương đất nước bác hồ ngày QTTN 1/6
 11/04/21  Cô Cao Thị Hồng Tiếp  64
Thực hiện 1 tuần từ ngày 12/4 đến ngày 16/4 /2021
 08/04/21  Cô Cao Thị Hồng Tiếp  45
Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 05/04 đến ngày 09 /04 /2021
 04/04/21  Cô Cao Thị Hồng Tiếp  50
Thực hiện 1 tuàn từ ngày 05/04 đến ngày 09/04/2021
 28/03/21  Cô Cao Thị Hồng Tiếp  59
thực hiện 1 tuần từ ngày 29/03 đến ngyaf 03/04/2021