Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 08/07/21  Cô Cao Thị Hồng Tiếp  94
chủ đề quê hương đất nước ngày QTTN 1/6
 08/07/21  Cô Cao Thị Hồng Tiếp  102
chủ đề quê hương đất nước bác hồ ngày QTTN 1/6
 18/04/21  Cô Cao Thị Hồng Tiếp  100
Thực hiện 1 tuần từ ngày 19/4 đến ngày 23/4/2021
 11/04/21  Cô Cao Thị Hồng Tiếp  110
Thực hiện 1 tuần từ ngày 12/4 đến ngày 16/4 /2021
 08/04/21  Cô Cao Thị Hồng Tiếp  96
Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 05/04 đến ngày 09 /04 /2021
 04/04/21  Cô Cao Thị Hồng Tiếp  100
Thực hiện 1 tuàn từ ngày 05/04 đến ngày 09/04/2021
 28/03/21  Cô Cao Thị Hồng Tiếp  115
thực hiện 1 tuần từ ngày 29/03 đến ngyaf 03/04/2021