Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 19/09/21  Cô Đào Thị Quyên  92
Tuần 1: Từ ngày 6/9-10/9/2021Tuần 2: Từ ngày 13/9- 17/9/2021Tuần 3: Từ ngày 20/9-24/9/2021