Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 08/09/21  Cô Trần Thị Nga  88
Thời gian từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021
 05/05/21  Cô Trần Thị Nga  119
Thời gian thực hiện: 3 tuần : từ ngày 04/5//2021 đến ngày 21/5 /2021
 12/04/21  Cô Trần Thị Nga  145
Thời gian thực hiện từ ngày 12/4 2021 đến ngày 29/4/2021
 22/03/21  Cô Trần Thị Nga  122
Thời gian từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 09 tháng 4 năm 2021
 03/02/21  Cô Trần Thị Nga  154
Thời gian thực hiện từ ngày 25/1 đến ngày 19/3 năm 2021
 11/01/21  Cô Trần Thị Nga  162
Thời gian thực hiện từ ngày 28/12/2020 đến ngày 22/1/2021
 07/11/20  Cô Trần Thị Nga  145
Từ ngày 2/11 đến ngày 6/11