Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 05/05/21  Cô Trần Thị Nga  26
Thời gian thực hiện: 3 tuần : từ ngày 04/5//2021 đến ngày 21/5 /2021
 12/04/21  Cô Trần Thị Nga  44
Thời gian thực hiện từ ngày 12/4 2021 đến ngày 29/4/2021
 22/03/21  Cô Trần Thị Nga  42
Thời gian từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 09 tháng 4 năm 2021
 03/02/21  Cô Trần Thị Nga  52
Thời gian thực hiện từ ngày 25/1 đến ngày 19/3 năm 2021
 11/01/21  Cô Trần Thị Nga  60
Thời gian thực hiện từ ngày 28/12/2020 đến ngày 22/1/2021
 07/11/20  Cô Trần Thị Nga  74
Từ ngày 2/11 đến ngày 6/11