Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 25/04/22  Cô Trần Thị Nga  65
thời gian thục hiện: Từ ngày  4/4/2022 đến ngày 14/5/2022
 09/01/22  Cô Trần Thị Nga  81
thời gian thục hiện từ ngày 10/1/2022 đến hết ngày 11/2/2022
 13/12/21  Cô Trần Thị Nga  110
Thời gian thục hiện từ ngày 13/12/2021 đến ngày 07/1 /2022
 10/10/21  Cô Trần Thị Nga  112
Thời gian thực hiện từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021
 10/10/21  Cô Trần Thị Nga  108
thời gian thục hiện từ ngày 27/9 đến ngày 8 tháng 10 năm 2021