Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
thực hiện: từ ngày 18 -22/01/2021
 17/01/21  Cô Đinh Nữ Gái  1
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ LỚN: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬTKẾ HOẠCH TUẦN 4: CHIM VÀ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG(Thời gian thực hiện: từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021 )