Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
chủ đề quê hương đất nước ngày QTTN 1/6
chủ đề quê hương đất nước bác hồ ngày QTTN 1/6
 05/05/21  Cô Trần Thị Nga  26
Thời gian thực hiện: 3 tuần : từ ngày 04/5//2021 đến ngày 21/5 /2021
 03/05/21  Cô Nguyễn Thị Hằng  28
Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 11/05-15/05 /2020