Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 • Nghị định 100
  | Trường Mầm non Thị trấn Tây Sơn | 112 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu giáo dục pháp luật quý I năm 2017-tai-lieu-giao-duc-phap-luat-quy-i-nam-2017-12001289.html
  | 272 lượt tải | 1 file đính kèm
  QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 42/2013/QH13Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013 LUẬTTiếp công dânCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật Tiếp công ...
 • Quyết định về kế hoạch hóa gia đình-quyet-dinh-ve-ke-hoach-hoa-gia-dinh-11110824.html
  | 259 lượt tải | 1 file đính kèm
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 77/2014/QĐ-UBNDHà Tĩnh, ngày 12 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, ...
 • Luật công đoàn-luat-cong-doan-11110740.html
  | 285 lượt tải | 1 file đính kèm
  QUỐC HỘI_____Luật số: 12/2012/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc____________________________LUẬT CÔNG ĐOÀN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo ...