Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 30/11/21  Cô Thái Thị Dung  3
TUẦN 1: GA Nghề sãn xuất từ ngày 8/11-12/11TUẦN 2: GA Nghề dạy học từ ngày 15/11-19/11TUẦN 3: GA Những chiến sỹ dũng cảm từ ngày 22/11-26/11TUẦN 4: GA Ước mơ của bé từ từ ngày 29/11- 3/12
 29/11/21  Cô Phan Thị Ngọc  2
Kế hoạch tuần 4: ước mơ của bé 
Thời gian thực hiện từ 15/11/2021 - 10/12/2021
KẾ HOẠCH TUẦN 4; ƯỚC MƠ CỦA BÉ; THỜI GIAN THỰC HIỆN TỪ NGÀY 29/11 ĐẾN NGÀY 3/12/2021